Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний директор       Бiлоскурський Роман Євгенович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 24.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Науково-виробниче пiдприємство"Бiльшовик"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
14308569
4. Місцезнаходження
м. Київ , 03680, м.Київ, пр-т.Перемоги ,49/2
5. Міжміський код, телефон та факс
(044)456-03-48;(044)456-71-41
6. Електронна поштова адреса
bolshevik.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.04.2018
(дата)
2. Річна інформація опублікована у   24.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці bolshevik.net.ua в мережі Інтернет 25.04.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
100 % акцiй належить державi.Облiгацiї та похiднi цiннi папери за звiтний перiод емiтентом не випускались.Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiю основних видiв продукцiї та собiвартiсть реалiзованної продукцiї емiтентом не заповнюється згiдно Змiнам до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв.ПАТ"НВП"Бiльшовик" як емiтент не займається перелiченими у Змiнах видами дiяльностi та склав фiнансову звiтнiсть за 1 квартал 2015 року вiдповiдно до мiжнародних стандартiв.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Науково-виробниче пiдприємство"Бiльшовик"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А 01 №376060
3. Дата проведення державної реєстрації
27.12.1994
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
11144930
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)
431
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
28.99 Виробництво iнших машин i устаткування спецiального призначення,
28.29 Виробництво iнших машин та устаткування загального призначення,
68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного нерухомого майна
10. Органи управління підприємства
Вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв. 2.Наглядова рада. 3.Виконавчий орган Товариства - Правлiння. 4.Ревiзiйна комiсiя. 1. Вищим органом Товариства є Загальнi збори акцiонерiв. У перiод до проведення перших Загальних зборiв акцiонерiв функцiї Вищого органу з управлiння корпоративними правами держави у розмiрi 100% у статутному капiталi Товариства виконує Фонд державного майна України без скликання Загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття вiдповiдних наказiв та розпоряджень. Вищий орган має право приймати рiшення з усiх питань дiяльностi Товариства, в тому числi й тих, що належать до компетенцiї Наглядової ради та Правлiння. 2. Наглядова рада є органом, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначених Статутом та зоконодавством, контролює i регулює дiяльнiсть Правлiння. Наглядова рада складається з 5 чол., якi обираються Вищим органом строком на 3 роки iз числа фiзичних осiб, що мають повну дiєздатнiсть. 3. Правлiння створюється з метою здiйснення керiвництва поточною дiяльнiстю Товариства, складається з 7 осiб i дiє на колегiальних засадах. Правлiння дiє вiд iменi Товариста у межах, встановлених Статутом товариства i Законами. Права та обов'язки членiв Правлiння визначаються Законами, Статутом Товариства. Голова правлiння - генеральний директор призначається Фондом державного майна України у порядку передбаченому Статутом Товариства. 4.Ревiзiйна комiсiя складається з 3-х чол., якi обираються Вищим органом Товариства строком на 3 - и роки iз числа фiзичних осiб, що мають повну дiєздатнiсть. Голова та члени Ревiзiйної комiсiї обираються Вищим органом Товариства з числа фiзичних осiб, що мають повну дiєздатнiсть.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ"Сбербанк"
2) МФО банку
320627
3) поточний рахунок
26003013012793
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
ПАТ"Сбербанк"
5) МФО банку
320627
6) поточний рахунок
26003013012793

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)
Дата введення посади корпоративного секретаря Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря Прізвище, ім'я, по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1 2 3 4
04.04.2011 15.05.2017 Єфiменко Нiна Миколаївна 097-181-41-28,, bolshevik.net.ua
Опис Протоколом №4-2017 НР ,засiданням наглядової ради вiд 15.05.2017 року обрано корпоративного секретаря ПАТ"НВП"Бiльшовик"-Єфiменко Нiну Миколаївну. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Голова правлiння - генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бiлоскурський Роман Євгенович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
037546
4) рік народження**
1972
5) освіта**
Вища.Харкiвський полiтехнiчний унiверситет
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ДП "Укрспирт", керiвник (2011-2014р.р), ПАТ "НВП "Бiльшовик" - перший заступник голови правлiння - виконавчого директора (2014 -2015 р.р.), ПАТ "НВП"Бiльшовик - голова правлiння - генеральний директор (2015 - 2018 р.р.).
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.10.2017
9) Опис
ПАТ "НВП"Бiльшовик - голова правлiння (2015 - 2017 р.р.), винагорода не ваиплачувалась в т.числi в натуральнiй формi, непогашеної судимостi не має. Загальний робочий стаж 26 рокiв.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Перший Заступник генерального директора
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коваленко Iгор Борисович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
231676
4) рік народження**
1965
5) освіта**
Вища.
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Стиль-Нова", директор (2011 -2014 р.р.); ПАТ "НВП "Бiльшовик" , директор з економiки та фiнансiв, заступник генерального директора з питань комерцiйної дiяльностi, перший заступник генерального директора (2014 -2016 р.р.).
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.10.2017
9) Опис
Член правлiння, винагорода в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 19 рокiв.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Директор з питань виробництва
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iванушко Микола Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
847092
4) рік народження**
1978
5) освіта**
Вища.
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Промхiммаш" - директор (2012- 2014р.р.), ДП "Жашкiвмаш" - директор (2014 -2015 р.р.), ПАТ "НВП "Бiльшовик" - директор з питань виробництва (2015 - 2016р.р.).
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.10.2017
9) Опис
Член правлiння ПАТ "НВП "Бiльшовик". Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Загальний стаж роботи 19 рокiв.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний iнженер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лазаренко Микола Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
570659
4) рік народження**
1960
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "НВП "Бiльшовик" - в.о. головного iнженера (2012 -2014р.р.), головний iнженер (2014- 2016 р.р.).
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.10.2017
9) Опис
Член правлiння. Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Директор технiчний
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шедов Михайло Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
145018
4) рік народження**
1951
5) освіта**
Вища.
6) стаж роботи (років)**
44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "НВП "Бiльшовик" - директор технiчний (2009 - 2016р.р.).
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.10.2017
9) Опис
Член правлiння. Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 44 роки.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Заст.начальника вiддiлу звiтностi та монiторингу фiнансової дiяльностi Управлiння звiтностi
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Денисенка Вiталiя Миколайовича
3) ідентифікаційний код юридичної особи
904856
4) рік народження**
1980
5) освіта**
Вища.
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступника начальника вiддiлу звiтностi та монiторингу фiнансової дiяльностi Управлiння звiтностi ФДМУ- Денисенка Вiталiя Миколайовича, вiдповiдно до ПРОТОКОЛУ №3 -16 НР призначено Головою наглядової ради по ПАТ "НВП "Бiльшовик".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.10.2017
9) Опис
Надiлений повноваженнями вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про управлiння обєктами державної власностi" ст.73 Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту ПАТ "НВП "Бiльшовик" затвердженого наказом ФДМУ вiд 13.03.2015року №324. Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Заступник начальника вiддiлу
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Холоднова Iрина Петрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
145873
4) рік народження**
1973
5) освіта**
Вища.
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник начальника вiддiлу, Холоднова Iрина Петрiвна . Наказом ФДМУ №395 обрано членом наглядової ради ПАТ "НВП "Бiльшовик". З 2016 р. по теперiшнiй час заступник начальника вiддiлу Фонду державного майна України; 2012р. – 2016р. – головний спецiалiст Фонду державного майна України.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.10.2017
9) Опис
Надiлена повноваженнями вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про управлiння обєктами державної власностi" ст.73 Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту ПАТ "НВП "Бiльшовик" затвердженого наказом ФДМУ вiд 13.03.2015року №324. Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний спецiалiст ФДМУ
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Корнiєнко Ала Григорiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
721359
4) рік народження**
1961
5) освіта**
Вища.
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний спецiалiст ФДМУ- Корнiєнко Ала Григорiвна, наказом ФДМУ №395 обрано членом наглядової ради по ПАТ "НВП "Бiльшовик". Мiсце роботи – Фонд державного майна України. З 2012 року по сьогоднiшнiй час головний спецiалiст Фонду державного майна України.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.10.2017
9) Опис
Надiлена повноваженнями вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про управлiння обєктами державної власностi" ст.73 Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту ПАТ "НВП "Бiльшовик" затвердженого наказом ФДМУ вiд 13.03.2015року №324. Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний спецiалiст ФДМУ
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Павлюк Наталя Павлiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
014434
4) рік народження**
1960
5) освіта**
Вища.
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний спецiалiст ФДМУ, Павлюк Наталя Павлiвна, вiдповiдно до наказу ФДМУ обрана членом наглядової ради ПАТ "НВП "Бiльшовик". Мiсце роботи – Фонд державного майна України, головний спецiалiст. З 2015р. по теперiшнiй час - головний спецiалiст Фонду державного майна України, 2012р.- 2015р. начальник вiддiлу Регiонального вiддiлення ФДМУ по Тернопiльськiй областi.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.10.2017
9) Опис
Надiлена повноваженнями вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про управлiння обєктами державної власностi" ст.73 Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту ПАТ "НВП "Бiльшовик" затвердженого наказом ФДМУ вiд 13.03.2015року №324. Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний спецiалiст ФДМУ
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Андрiєнко Полiна Григорiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
113947
4) рік народження**
1971
5) освіта**
Вища.
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний спецiалiст ФДМУ, Андрiєнко Полiна Григорiвна, обрана наказом ФДМУ №395 членом наглядової ради ПАТ "НВП "Бiльшовик". З 2012 року по сьогоднiшнiй час головний спецiалiст Фонду державного майна України.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.10.2017
9) Опис
Надiлена повноваженнями вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про управлiння обєктами державної власностi" ст.73 Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту ПАТ "НВП "Бiльшовик" затвердженого наказом ФДМУ вiд 13.03.2015року №324. Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Заст. начальника управлiння по роботi з регiональними вiддiленнями ФДМУ
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Петрова Iрина Олегiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
704726
4) рік народження**
1960
5) освіта**
Вища.
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заст. начальника управлiння по роботi з регiональними вiддiленнями ФДМУ, Петрова Iрина Олегiвна, вiдповiдно до наказу ФДМУ № 395 обрана Головою ревiзiйної комiсiї ПАТ "НВП "Бiльшовик".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.10.2017
9) Опис
Надiлена повноваженнями вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про управлiння обєктами державної власностi" ст.73 Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту ПАТ "НВП "Бiльшовик" затвердженого наказом ФДМУ вiд 13.03.2015року №324. Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний державний ревiзор-iнспектор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бреус Валерiй Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Вища.
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний державний ревiзор-iнспектор, Бреус Валерiй Васильович, вiдповiдно до наказу ФДМУ № 684 обраний членом ревiзiйної комiсiї ПАТ "НВП "Бiльшовик".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.10.2017
9) Опис
Надiлений повноваженнями вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про управлiння обєктами державної власностi" ст.73 Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту ПАТ "НВП "Бiльшовик" затвердженого наказом ФДМУ вiд 13.03.2015року №324. Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Головний спецiалiст ФДМУ
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кузьменко Людмила Вiкторiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1987
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Головний спецiалiст ФДМУ, Кузьменко Людмила Вiкторiвна, вiдповiдно наказу ФДМУ № 684 обрано членом ревiзiйної комiсiї ПАТ "НВП "Бiльшовик".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.10.2017
9) Опис
Надiлена повноваженнями вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про управлiння обєктами державної власностi" ст.73 Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту ПАТ "НВП "Бiльшовик" затвердженого наказом ФДМУ вiд 13.03.2015року №324. Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
директор з розвитку
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Малов Вадим Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
750632
4) рік народження**
1984
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ФО-пiдприємець (2007-2014 р.);АТ "Акромаш-Авiацiйна безпека"(2014-2015 р.); ПАТ"НВП"Бiльшовик"-заступник директора з питань економiки та фiнансiв, директтор з розвитку (2017 р. по теперiшнiй час).
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
31.03.2017 не визначено
9) Опис
Член правлiння ПАТ"НВП"Бiльшовик"надiлений повноваженнями обов"язками згiдно Статуту товариства,внутрiшнiх положень та нормативних актiв.Протоколом №2-2017 НР засiдання наглядової ради вiд 06.03.2017 р.обрано членом дирекцiї товариства,згiдно вимог ст.52 Закону Укаїни "Про акцiонернi товариства".
Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi.
Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Фонд державного майна України 00032945 01033 Україна м. Київ м.Київ м.Київ г.Алмазова,18/9 44579720 100 44579720 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Усього

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Нацiональний депозитарiй України
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ м.Київ м.Київ вул.Грiнченка,3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності серiя АВ № 189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон 044-279-65-40
Факс 044-279-12-49
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть
Опис Вiдповiдно до Договору №У-2096 про обслуговування емiсiї цiнних паперiв вiд 15.11.2010 р.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
28.10.2010 977/1/10 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA4000093983 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 44579720 11144930 100
Опис 100% акцiй належить державi. Акцiонерами є держава в особi Фонду державного майна України.
Торгiвля цiнними паперами емiтента за звiтний перiод не здiйснювалася. Факту лiстингу/дедiстингу цiнними паперами емiтента на фондових бiржах не було.
 

XI. Опис бізнесу

Публiчне акцiонерне товариство "Науково-виробниче пiдприємство "Бiльшовик" далi - ПАТ "НВП "Бiльшовик" створено в 1882 роцi як "Київський ливарний i механiчний завод", перейменовано у 1888 роцi на "Акцiонерне товариство Гретера, Креванека i К". У 1919 роцi пiдприємство одержує назву" Перший державний київський машинобудiвний завод", а у 1922 роцi рiшенням Київського губвиконкому перейменовується на "Завод Бiльшовик" Наказом Мiнмашпрому України вiд 13.12.1994 року № 1570 НВО "Бiльшовик" було перетворено на вiдкрите акцiонерне товариство (ВАТ).
У 1996 роцi з метою удосконалення дiючої системи управлiння за рахунок децентралiзацiї та збiльшення зацiкавленостi трудових колективiв пiдготовлений i узгоджений з Мiнмашпромом України Проект реструкторизацiї заводу. На базi частини структурних пiдроздiлiв ВАТ "
Бiльшовик" було створено 6 юридичних осiб у формi дочiрнiх пiдприємств.
У 2001 роцi вiдповiдно до Закону України "Про внесення змiн до Закону України "Про перелiк об'єктiв права державної власностi, що не пiдлягають приватизацiї, але можуть бути корпоратизованi. Згiдно з листом Кабiнету Мiнiстрiв України ВАТ "Бiльшовик" вiднесено до пiдприємств, якi провадять ремонт вiйськової технiки, необхiдної Збройним Силам України, i тому є стратегiчно важливим.
У 2006 роцi ВАТ "Бiльшовик" надано статус "Науково-виробниче пiдприємство "Бiльшовик". А у 2010 роцi вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства " ВАТ "НВП "Бiльшовик" змiнено назву на Публiчне акцiонерне товариство "Бiльшовик".
 
ВАТ "Бiльшовик" має дворiвневу органiзацiйну структуру: головна компанiя у формi публiчного акцiонерного товариства i шiсть дочiрнiх пiдприємств, створених на базi структурних пiдроздiлiв пiдприємства згiдно наказу ФДМУ
№ 54 -ДАТ вiд 25.12. 1996 року та наказу ФДМУ №10 - ДАТ вiд 10.02. 1997 року.
Дочiрнi пiдприємства дiють на умовах повного господарського вiдання:
- ДП "Жашкiвмаш" (м. Жашкiв, Черкаської обл.) - зареєстроване 12.02.1997 року спецiалiзується на виробництвi продукцiї машинобудування;
-ДП "Транзит" (м.Київ) - зареєстроване 16.02. 1998 роцi. Спецiалiзується на виробництвi та реалiзацiї продукцiї машинобудування;
- ДП "Здоров'я" (м. Київ) - зареєстроване 14.05. 2008 року. Надає соцiальнi послуги;
- ДП "Столова Iндустрiя" (м.Київ) - зареєстроване 14.05.2008 року. Надає послуги оренди;
- ДП "Стандартам.(м. Київ) - зареєстроване 05.02.1997 року. Спецiалiзується на виробництвi та
реалiзацiї продукцiї машинобудування,
- -ДП"Жашкiвважмашбуд"(м. Жашкiв, Черкаської обл.) - зареєстроване 26.04.2017 року (рiшення про заснування було прийняте на засiданнi наглядової ради протокол №3-2017 НР вiд 04.04.2017 р.) спецiалiзується на виробництвi продукцiї машинобудування;
Головна компанiя за своєю органiзацiйною структурою представляє собою традицiйну модель пiдприємства з повним машинобудiвним циклом, який забезпечується складною i потужною структурою основного, допомiжного й обслуговуючого виробництва. Товариство має висококвалiфiкований iнженерно-технiчний персонал, робiтникiв широкого профiлю та високої квалiфiкацiї.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу за звiтний перiод (осiб) - 431.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) -12. Фонд оплати працi штатних працiвникiв 22036,0 тис.грн.
Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: в 107,6%.
Зменшення розмiру фонду оплати працi вiдбулось у зв'язку зi зменшенням чисельностi працiвникiв та впровадження неповної робочої недiлi. Керiвництво ПАТ"НВП"Бiльшовик" дотримується
Закону України "Про Державний бюджет України " та у встановленi строки збiльшує мiнiмальну заробiтну плату.
Кадрова програма емiтента, спрямована на забезпечення збiльшення рiвня квалiфiкацiї
працiвникiв , омолодження складу працiвникiв.
В структурi товариства працює вiддiл з пiдготовки кадрiв. Його задача - пiдвищувати квалiфiкацiю та органiзовувати навчання робiтникам, iнженерно - технiчним працiвникам.
 
ПАТ "НВП "Бiльшовик" не входить до складу об'єднань пiдприємств.
 
ПАТ "НВП "Бiльшовик не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями.
 
Протягом звiтного перiоду нiяких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
 
ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Усi облiковi полiтики, про якi йдеться нижче, стосуються Пiдприємства.
Основнi засоби
Для облiку та складання звiтностi основнi засоби подiляються на наступнi класи (групи):
• земельнi дiлянки;
• будiвлi, споруди i передавальнi пристрої;
• машини та обладнання (у т.ч. обчислювальна технiка);
• транспортi засоби;
• iнструменти, прилади, iнвентар (меблi);
• iншi основнi засоби.
Первiсна оцiнка об’єктiв всiх груп основних засобiв здiйснюється за собiвартiстю, що включає цiну придбання (у тому числi iмпортнi мита, податки, якi не вiдшкодовуються); будь-якi витрати, якi безпосередньо пов’язанi з доставкою активу до мiсця розташування та приведення його в стан, необхiдний для експлуатацiї; попередньо оцiненi витрати на демонтаж, перемiщення об’єкта та вiдновлення територiї.
Пiдприємство, станом на 01.01.2012 (дата переходу на МСФЗ) здiйснило переоцiнку основних засобiв, що була проведена станом на 01.06.2008 на пiдставi висновку про вартiсть нерухомого майна, що наданий суб’єктом оцiночної дiяльностi ПП «Експертторгсервiс» (сертифiкат суб’єкта оцiночної дiяльностi ФДМУ вiд 23.02.2007 №5507/07), як доцiльну собiвартiсть основних засобiв.
Подальша оцiнка основних засобiв здiйснюється за моделлю iсторичної вартостi. Витрати на поточний ремонт i обслуговування вiдносяться на витрати у мiрi здiйснення. Вартiсть замiни значних компонентiв основних засобiв капiталiзується, а компоненти, якi були замiненi, списуються.
На кожну звiтну дату керiвництво оцiнює наявнiсть ознак зменшення корисностi основних засобiв. Якщо такi ознаки зменшення корисностi iснують, керiвництво переглядає балансову вартiсть своїх активiв у вiдповiдностi до МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв».
Прибуток i збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння отриманих коштiв i балансової вартостi цих активiв i визнаються в звiтi про фiнансовi результати.
Амортизацiя об'єктiв основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу протягом термiну їх експлуатацiї:
Наступнi строки корисної експлуатацiї активiв встановленi по Пiдприємству:
Будiвлi i споруди 3-60 рокiв
Виробниче та iнше обладнання 2-25 рокiв
Транспортнi засоби 1-25 рокiв
Iншi основнi засоби 1-15 рокiв
Лiквiдацiйна вартiсть основного засобу – це розрахункова сума, яку б Пiдприємство отримало в даний час вiд вибуття активу, за вирахуванням витрат на вибуття, якби стан i перiод використання об'єкту основних засобiв були такими, якi очiкуються в кiнцi термiну його експлуатацiї. Коли Пiдприємство має намiр використовувати актив до кiнця перiоду його фiзичного iснування, лiквiдацiйна вартiсть такого активу дорiвнює нулю.
Термiн корисного використання та метод амортизацiї переглядаються один раз на рiк.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи – немонетарнi активи, якi не мають фiзичної субстанцiї та можуть бути iдентифiкованi, тобто можуть бути вiдокремленi або вiддiленi вiд компанiї або виникають внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав (незалежно вiд того, чи можуть вони бути вiдокремленi). Нематерiальнi активи визнаються лише тодi, коли iснує ймовiрнiсть того, що майбутнi економiчнi вигоди, що вiдносяться до активу, надходитимуть компанiї та собiвартiсть активу можна достовiрно оцiнити.
В момент первiсного визнання нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю. Наступна оцiнка здiйснюється за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Амортизацiя всiх класiв (груп) нематерiальних активiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Термiн корисного використання та метод амортизацiї переглядаються один раз на рiк.
Iнвестицiйна нерухомiсть.
Iнвестицiйна нерухомiсть – це нерухоме майно, яким Пiдприємство володiє для здобуття доходу вiд здачi його в оренду або вiд збiльшення його вартостi, або для обох цих цiлей, i яке саме Пiдприємство не займає. Первiсна оцiнка проводиться за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Подальша оцiнка здiйснюється за моделлю справедливої вартостi.
Прибутки або збитки в результатi змiн справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi вiдносяться на прибуток або збиток.
Критерiї, що застосовуються Пiдприємством для вiддiлення iнвестицiйної нерухомостi вiд нерухомостi, зайнятою власником (основнi засоби):
• частку, яка утримується з метою отримання орендної плати або для збiльшення капiталу, та частку, яка утримується для використання в основнiй дiяльностi Пiдприємства, можна продати окремо;
• якщо такi частки не можна продати окремо, нерухомiсть є iнвестицiйною нерухомiстю, якщо тiльки незначна, не бiльше 10%, її частки утримується для використання в основнiй дiяльностi.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї.
Незавершеними капiтальними iнвестицiями є вартiсть основних засобiв, будiвництво яких ще не завершене. Амортизацiя на цi активи не нараховується до моменту їх введення в експлуатацiю. Незавершене капiтальне будiвництво включає вартiсть будiвельних робiт, суму iнжинiрингових робiт, iншi прямi витрати та загальновиробничi витрати.
По закiнченню будiвництва актив буде переведену у вiдповiдну групу основних засобiв. Амортизацiя буде нараховуватись з дати, коли актив буде побудований та стане придатним до використання.
Незавершене будiвництво активiв, якi призначенi для продажу, вiдображається в складi запасiв.
Незавершене будiвництво iнвестицiйної нерухомостi вiдображається як iнвестицiйна нерухомiсть.
Дебiторська заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть є непохiдним фiнансовим активом та визнається тiльки коли Пiдприємство стає стороною контрактних положень. Первiсна оцiнка дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до цього фiнансового активу. Справедливою вартiстю дебiторської заборгованостi є справедлива вартiсть наданої (отриманої) компенсацiї. Подальша оцiнка здiйснюється за амортизованою собiвартiстю, з урахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi.
Станом на кожну звiтну дату Пiдприємство оцiнює, чи iснують об’єктивнi свiдчення того, що кориснiсть дебiторської заборгованостi зменшилася. Балансова вартiсть дебiторської заборгованостi зменшується через рахунок резерву з одночасним визнанням збитку за звiтний перiод. Якщо в наступному перiодi величина збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об’єктивно спiввiднесено iз подiєю, що має мiсце пiсля визнання зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується. Сторнування не повинне призводити до такої балансової вартостi, яка перевищує суму, що її мала б амортизована вартiсть у разi невизнання зменшення корисностi на дату сторнування. Резерв пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi визначається розрахунковим методом на пiдставi iсторичних даних щодо дебiторської заборгованостi Пiдприємства.
Запаси.
Запаси при первiсному визнаннi облiковуються за собiвартiстю придбання. Собiвартiсть запасiв включає всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до їх теперiшнього мiсцезнаходження та приведення їх у теперiшнiй стан. В консолiдованому балансi (Звiтi про фiнансовий стан) запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Зменшення вартостi запасiв (уцiнки) вiдображається з одночасним визнаннями збиткiв. Вартiсть готової продукцiї i незавершеного виробництва включає вартiсть сировини, прямi витрати на оплату працi, iншi прямi витрати i вiдповiднi виробничi накладнi витрати, розрахованi на пiдставi нормативної виробничої потужностi.
Вартiсть рекламних запасiв вiдноситься на витрати в момент придбання. Собiвартiсть одиниць запасiв визначається шляхом використання конкретної iдентифiкацiї їх iндивiдуальної собiвартостi.
Iнвестицiї, утримуванi до погашення.
Iнвестицiї, утримуванi до погашення, визнаються, коли Пiдприємство стає стороною за договором щодо таких активiв. Первiсна оцiнка здiйснюється за справедливою вартiстю плюс витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до цих фiнансових активiв. Подальша оцiнка здiйснюється за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Наприкiнцi кожного звiтного перiоду Пiдприємство оцiнює, чи iснують об’єктивнi свiдчення того, що кориснiсть iнвестицiй, утримуваних до погашення, зменшилася. При наявностi об’єктивних свiдчень того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi iнвестицiй, утримуваних до погашення, величина збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка. Сума втрат вiд зменшення корисностi за iнвестицiями, утримуваними до погашення (iнвестицiї в борговi цiннi папери) визначається як рiзниця мiж їх балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка. Ця рiзниця визнається витратами звiтного перiоду.
Зменшення корисностi фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю.
Збитки вiд зменшення корисностi визнаються у складi прибутку або збитку у мiру їх виникнення в результатi однiєї або бiльше подiй («збиткових подiй»), що вiдбулися пiсля первинного визнання фiнансового активу i що впливають на суми або термiни розрахункових майбутнiх грошових потокiв, якi пов'язанi з фiнансовим активом або з групами фiнансових активiв, якщо данi збитки можна оцiнити з достатньою мiрою точностi. Якщо Пiдприємство визначає, що не iснує об'єктивних ознак зменшення корисностi для фiнансового активу, що оцiнений на iндивiдуальнiй основi, незалежно вiд того, є актив iндивiдуально iстотним чи нi, вiн включається в групу фiнансових активiв з подiбними характеристиками кредитного ризику i ця група оцiнюється на предмет зменшення корисностi на колективнiй основi.
Основними факторами, якi враховує Пiдприємство при оцiнцi фiнансового активу на предмет його знецiнення, є прострочений статус, значнi фiнансовi труднощi контрагента, погiршення платоспроможностi та iншi, що здiйснюють негативний вплив на контрагента.
Якщо в подальшому сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується, i це зменшення може бути об'єктивно вiднесене до подiї, яка вiдбулася пiсля визнання зменшення корисностi (як, наприклад, пiдвищення кредитного рейтингу дебiтора), ранiше визнаний збиток вiд знецiнення сторнуєтся. Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок сформованого резерву пiд знецiнення пiсля завершення всiх необхiдних процедур для вiдшкодування i пiсля визначення остаточної суми збитку. Повернення ранiше списаних сум вiдображається через прибутки.
 
Найважливiшим напрямом роботи пiдприємства залишається випуск устаткування для шинних пiдприємств, зокрема для формування i вулканiзацiї надвеликогабаритних шин для самоскидiв i автопоїздiв вагою до 320 тон, виробництво гумозмiшувального обладнання, а токож виробництво механiзмiв та деталей для пiдприємств металургiйної та гiрничо - збагачувальної галузi.
Пiдприємством була розроблена технiчна документацiя на такi вироби:
- форматор - вулканiзатор 75" 1-650-1800-305/710, iнд. 532101.
- гiдростанцiя та форматори - вулканiзатори 1-650-1800-305/710.
- редуктор КЦ-50,iнд. 701842.
- редуктор БСм-560,iнд. 701862.
- зварний варiант камери РС 270,iнд.102107.
- сонячний колектор ,iнд.10097.
Продовжуються роботи з проектування обладнання для переробки зношених шин, гумових та iнших полiмерних вiдходiв. Зокрема розроблена конструкторська документацiя на магнiтний сепаратор, унiверсальний ЕДУ 160 з переробки сумiшей, що одержують з вторинної сировини - шинної гумової кришки, гiльотиний пристрiй для розрiзання зношених шин.
Впродовж 2017 р. продовжувались роботи iз забезпечення потреб промисловостi України сучасним обладнанням рiзного призначення, також випуск експортної продукцiї.
Всього обсяг виготовленої продукцiї ( товарiв, послуг) та механiчна обробка деталей в 2017 роцi склав 20096,0 тис.грн.
 
Протягом звiтного 2017 року вiдчуження активiв не було.
 
Правочини з власниками iстотної участi,членами наглядової ради або членами виконавчого органу,афiлiйованими особами протягом звiтного року не здiйснювався.
 
Станом на 31.12.2017 р. основнi засоби Пiдприємства вiдображенi за собiвартiстю придбання. Витрати, понесенi для пiдтримання об’єктiв в робочому станi, включались до складу витрат. Протягом звiтного перiоду змiн в оцiнках термiнiв експлуатацiї, лiквiдацiйної вартостi, а також змiни методiв амортизацiї основних засобiв Пiдприємства не було. Станом на 31 грудня основнi засоби включали (ф.1-к):
1) Первiсна вартiсть- будiвлi та споруди,виробниче обладнання,транспортнi засоби та iнш.-1343923,0 тис.грн;
2) Накопичена амортизацiя-1072439,0 тис.грн
3) Чиста вартiсть -271484 тис.грн.
Пiдприємство має в постiйному користуваннi на умовах Договору на право користування землею- земельнi дiлянки загальною площею 535 369,74 кв. м., нормативна грошова оцiнка станом на 31.12.2014 становить 439 094 тис. грн. У зв’язку з вiдсутнiстю права власностi на цi земельнi дiлянки, вiдсутностi в МСФЗ спецiальних положень щодо облiку земельних дiлянок, якi знаходяться в постiйному користуваннi, керуючись пунктами 10 - 12 МСБО №8, управлiнський персонал прийняв рiшення не визнавати їх активом.
Станом на 31 грудня 2017 року у Пiдприємства:
• вiдсутнi основнi засоби, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя);
• вiдсутнi контрактнi зобов’язання, пов’язанi з придбанням основних засобiв;
• вiдсутнi компенсацiї третiх сторiн за об’єкти основних засобiв, кориснiсть яких зменшилася, або якi були втраченi чи переданi;
• вiдсутнi основнi засоби, отриманi за договорами фiнансової оренди.
Протягом 2017 року основнi засоби не переоцiнювалися. Втрати вiд зменшення корисностi та вигоди вiд вiдновлення корисностi основних засобiв не визнавалися. Iнших змiн первiсної вартостi та суми зносу основних засобiв не було.
Протягом 2017 року Пiдприємство не отримувало основнi засоби за рахунок цiльового фiнансування.
Станом на 31 грудня 2017 року Пiдприємство не отримувало основнi засоби в фiнансову оренду.
Станом на 31 грудня 2017 не було основних засобiв якi б використовувалися в якостi забезпечення позик.
Активи, що знаходяться в стадiї будiвництва, облiковуються як незавершене капiтальне будiвництво. Незавершене капiтальне будiвництво включає вартiсть будiвельних робiт, суму iнжинiрингових робiт, iншi прямi витрати та загальновиробничi витрати. По закiнченню будiвництва актив буде переведено у вiдповiдну групу основних засобiв. Амортизацiя буде нараховуватись з дати, коли актив буде побудований та стане придатним до використання.
Незавершене будiвництво активiв, якi призначенi для продажу, вiдображається в складi запасiв.
 
Земельний податок нараховано згiдно рiшень КМДА вiд 03.07.2014р №23/23 та №58/923 вiд 28.01.2015 р . На збiльшення розмiру плати на землю вплинув розмiр iндексацiї нормативної грошової оцiнки ( коефiцiєнт -1,433) у 2016 роцi. Вартiсть податку на землю у 2017 роцi склала 47588,0 тис.грн. , що є непiд'ємним тягарем для пiдприємства.
 
У 2017 роцi було сплачено- фiнансовi санкцiї -4,0 тис.грн;
 
У звiтному роцi Пiдприємство не здiйснювало коригувань,якi вплинули на фiнансову звiтнiсть за рiк ,що закiнчився 31 грудня 2015 року.
Один зi шляхiв покращення лiквiдностi за оцiнками фахiвцiв емiтента є збiльшення показника- чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв,робiт,послуг).
 
На 01.01.2018 року укладени але не виконанi договори :
- ПАТ"НВП"Бiльшовик" -"Шахтоуправлiння"Покровське -на гiдромотори ;
- ДП "Жашкiвважмашбуд"- Шрi-Ланка -на комплект гумозмiшувачiв -з термiном сдачi продукцiї до 20.06.2018 року.
 
Колективу пiдприємства вдалося зберегти основнi елементи наукової та технiчної складових, необхiдних для проектування та виготовлення устаткування для виробництва шин та гумозмiшувального обладнання, цей напрямок дiяльностi залишається одним з прiоритетних. Колектив пiдприємства зосередився на пошуку нових ринкiв збуту для основної продукцiї та вивчення потреб ринку з метою органiзацiї виробництва нових видiв обладнання для рiзноманiтних галузей промисловостi.
З цiєю метою проводиться активна дiяльнiсть вiдповiдних служб пiдприємства, основним напрямком якої є повернення на традицiйнi ринки збуту в свiтi, якi були втраченi та вихiд на новi.
Проведена робота дала змогу повернутися до спiвпрацi з торгiвельними партнерами у Iндiї та Шри-Ланцi, на фiнальнiй стадiї знаходиться органiзацiйна робота з торгiвельними партнерами у Малайзiї та Iранi. Але недостатнi обсяги кошiв та повна вiдсутнiсть державної пiдтримки у цьому питаннi не дає змоги повернутися на ринки В’єтнаму, Iндонезiї та ринки Схiдної Європи де, завдяки державнiй пiдтримцi та субсидуванню експорту, продовжує домiнувати Китай.
Виходячи з такого стану речей, пiдприємству конче необхiдно збiльшити фiнансування для маркетингової дiяльностi по просуванню своєї продукцiї на зовнiшнi ринки, активно приймати участь у найбiльших свiтових галузевих виставках у Нiмеччинi, Францiї, Китаї, Англiї, Iндiї, Туреччинi, Єгиптi та Аргентинi.
В зв’язку з падiнням обсягiв виробництва РТВ в Українi, колектив пiдприємства прийняв рiшення освоювати новi напрямки дiяльностi на внутрiшньому ринку. Завдяки спiвпрацi СКБ пiдприємства та потенцiйних замовникiв вдалося освоїти випуск нових видiв продукцiї – гiдравлiчних цилiндрiв, гiдравлiчних домкратiв, основних частин для шредерiв та змiшувачiв, запасних частин для гiрничо-шахтного обладнання та устаткування, обладнання для металургiйної i хiмiчної промисловостi, теплових та атомних електростанцiй.
 
Дослiджень у 2017 роцi не було. Пiдприємство займається розробками та полiпшенням лiнiй по переробцi шин та змiшувального обладнання.
 
Судовi справи , за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента або дочiрнього пiдприємства на початок року вiдсутнi.
 
Факторний аналiз рентабельностi реалiзацiї продукцiї (робiт, послуг) .
1. Чистий дохiд: у 2015 р.-62579,0 тис.грн ;у 2016 р.-53442,0 тис.грн;у 2017 р.-79815,0 тис.грн.
2.Собiвартiсть реалiзованої продукцiї( робiт,послуг): у 2015 р-30231,0 тис.грн.;у 2016 р.- 23671,0 тис.грн.; у 2017 р.-33237,0 тис.грн.
3.Валовий прибуток/збиток : у 2015 р.-32348,0 тис.грн; у 2016 р.-29771,0 тис.грн.;у 2017 р.-46578,0тис.грн.
4.Адмiнiстративнi витрати: у 2015 р.-25000,0 тис.грн; у 2016 р.-65011,0 тис.грн;у 2017 р.-69843,0 тис.грн.
В адмiнiстративних витратах податок на землю :у 2015 р.-5271,0тис.грн;у 2016 р-43870,0 тис.грн;у 2017 р.- 47588,0тис.грн.
5.Витрати на сбут :у 2015 р.-364,0тис.грн;у 2016 р-511,0 тис.грн;у 2017 р.- 81,0тис.грн.
6.Прибуток(+)/збиток(-) :у 2015 р.-4480,0тис.грн;у 2016 р-52589,0 тис.грн;у 2017 р.- 35505,0тис.грн.
7.Валова рентабельнiсть у %::у 2015 р.-51,7%;у 2016 р-55,7 %;у 2017 р.- 58,4%

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 226734 224903 226734 224903
будівлі та споруди 191512 168085 191512 168085
машини та обладнання 32290 53830 32290 53830
транспортні засоби 122 158 122 158
земельні ділянки
інші 2810 2830 2810 2830
2. Невиробничого призначення: 46686 46581 46686 46581
будівлі та споруди 46532 45780 46532 45780
машини та обладнання 133 58 133 58
транспортні засоби 739 739
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші 21 4 21 4
Усього 273420 271484 273420 271484
Опис ПАТ "НВП "Бiльшовик" має право проводити переоцiнку тiльки за погодженням з уповноваженим органом.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 22.02.2018
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 27.02.2018
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 19.04.2018
24.04.2018
Думка аудитора***
Пояснювальний параграф (у разі наявності)
Номер та дата договору на проведення аудиту
24.04.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 24.04.2018
24.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 24.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 23.02.2018
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 22.02.2018
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 24.04.2018
24.04.2018
Думка аудитора***
Пояснювальний параграф (у разі наявності)
Номер та дата договору на проведення аудиту
19.04.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 24.04.2018
24.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 24.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
Текст аудиторського висновку (звіту)

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2017 1 1
2 2016 1 1
3 2015 1 1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): У перiод до проведення перших Загальних зборiв акцiонерiв функцiї Вищого органу з управлiння корпоративними правами держави у розмiрi 100% у статутному капiталi Товариства виконує Фонд державного майна України без скликання Загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття вiдповiдних наказiв та розпоряджень. Так

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): У перiод до проведення перших Загальних зборiв акцiонерiв функцiї Вищого органу з управлiння корпоративними правами держави у розмiрi 100% у статутному капiталi Товариства виконує Фонд державного майна України без скликання Загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття вiдповiдних наказiв та розпоряджень. Так

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): У перiод до проведення перших Загальних зборiв акцiонерiв функцiї Вищого органу з управлiння корпоративними правами держави у розмiрi 100% у статутному капiталi Товариства виконує Фонд державного майна України без скликання Загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття вiдповiдних наказiв та розпоряджень. Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так Ні
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Ревізійна комісія (ревізор) X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства У перiод до проведення перших Загальних зборiв акцiонерiв функцiї Вищого органу з управлiння корпоративними правами держави у розмiрi 100% у статутному капiталi Товариства виконує Фонд державного майна України без скликання Загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття вiдповiдних наказiв та розпоряджень.
Інше (зазначити) У перiод до проведення перших Загальних зборiв акцiонерiв функцiї Вищого органу з управлiння корпоративними правами держави у розмiрi 100% у статутному капiталi Товариства виконує Фонд державного майна України без скликання Загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття вiдповiдних наказiв та розпоряджень.
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення У перiод до проведення перших Загальних зборiв акцiонерiв функцiї Вищого органу з управлiння корпоративними правами держави у розмiрi 100% у статутному капiталi Товариства виконує Фонд державного майна України без скликання Загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття вiдповiдних наказiв та розпоряджень.Так.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення У перiод до проведення перших Загальних зборiв акцiонерiв функцiї Вищого органу з управлiння корпоративними правами держави у розмiрi 100% у статутному капiталi Товариства виконує Фонд державного майна України без скликання Загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття вiдповiдних наказiв та розпоряджень.Так.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 5
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) Нi не проводила.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 7

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi наглядової ради iнших комiтетiв не створено.
Інші (запишіть)

У складi наглядової ради iнших комiтетiв не створено.
У складi наглядової ради iнших комiтетiв не створено.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Члени наглядової ради не отримують винагороди .

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Статутом затверженим ФДМУкраїни 26.12.2016 р. за № 2293 ПАТ"НВП"Бiльшовик" п.17.6.3.викладенний у такiй редакцiї : "Членом наглядової ради може бути лише фiзична особа.Член наглядової ради не може бути одночасно членом Дирекцiї та/або членом ревезiйної комiсiї. X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Усiх членiв наглядової ради було переобрано на повторний строк.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Ні Ні Ні Так
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Управлiння корпоративними правами держави у розмiрi 100% у статутному капiталi Товариства виконує Фонд державного майна України без скликання Загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття вiдповiдних наказiв та розпоряджень.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Ні Так Ні Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Ні Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Ні Ні Ні Ні Ні
Статут та внутрішні документи Ні Ні Так Ні Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Ні Ні Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) Рiшення про затвердження зовнiшного аудитора приймає наглядова рада.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть)

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) В 2017 роцi була проведена контрольно-планова перевiрка Пiвнiчним офiсом Держаудитслужбою України фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ"НВП"Бiльшовик" за перiод з 01.01.2014 року по 30.06.2017 р. було встановлено ряд порушень,якi згодом до кiнця року були усуненi.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Нi не плануємо.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом рокуКОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Науково-виробниче пiдприємство"Бiльшовик" за ЄДРПОУ 14308569
Територія за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Середня кількість працівників
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000
первісна вартість 1001
накопичена амортизація 1002
Незавершені капітальні інвестиції 1005
Основні засоби: 1010
первісна вартість 1011
знос 1012
Інвестиційна нерухомість: 1015
первісна вартість 1016
знос 1017
Довгострокові біологічні активи: 1020
первісна вартість 1021
накопичена амортизація 1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095
II. Оборотні активи
Запаси 1100
Виробничі запаси 1101
Незавершене виробництво 1102
Готова продукція 1103
Товари 1104
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130з бюджетом 1135
у тому числі з податку на прибуток 1136
з нарахованих доходів 1140
із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165
Готівка 1166
Рахунки в банках 1167
Витрати майбутніх періодів 1170
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181резервах збитків або резервах належних виплат 1182
резервах незароблених премій 1183
інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190
Усього за розділом II 1195
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( )
Інші резерви 1435
Усього за розділом I 1495
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви, у тому числі: 1530
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534
Інвестиційні контракти; 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610
за товари, роботи, послуги 1615
за розрахунками з бюджетом 1620
за у тому числі з податку на прибуток 1621
за розрахунками зі страхування 1625
за розрахунками з оплати праці 1630
за одержаними авансами 1635
за розрахунками з учасниками 1640
із внутрішніх розрахунків 1645
за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690
Усього за розділом IІІ 1695
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Науково-виробниче пiдприємство"Бiльшовик" за ЄДРПОУ 14308569
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000
Чисті зароблені страхові премії 2010
Премії підписані, валова сума 2011
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( ) ( )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( ) ( )
Валовий:
 прибуток

2090


 збиток 2095 ( ) ( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
Адміністративні витрати 2130 ( ) ( )
Витрати на збут 2150 ( ) ( )
Інші операційні витрати 2180 ( ) ( )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( ) ( )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( ) ( )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190


 збиток 2195 ( ) ( )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( ) ( )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( ) ( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290


 збиток 2295 ( ) ( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350


 збиток 2355 ( ) ( )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500
Витрати на оплату праці 2505
Відрахування на соціальні заходи 2510
Амортизація 2515
Інші операційні витрати 2520
Разом 2550

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Науково-виробниче пiдприємство"Бiльшовик" за ЄДРПОУ 14308569
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000


Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015
Надходження від повернення авансів 3020
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди 3040
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055
Інші надходження 3095
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( )

( )
Праці 3105 ( ) ( )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( ) ( )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( ) ( )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( ) ( )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( ) ( )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( ) ( )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( ) ( )
Інші витрачання 3190 ( ) ( )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( ) ( )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( ) ( )
Інші платежі 3290 ( ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик 3305
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( ) ( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( ) ( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( ) ( )
Інші платежі 3390 ( ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Науково-виробниче пiдприємство"Бiльшовик" за ЄДРПОУ 14308569
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 X X
необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 X X
дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X X ( )
необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Науково-виробниче пiдприємство"Бiльшовик" за ЄДРПОУ 14308569
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295
Залишок на кінець року 4300

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Науково-виробниче пiдприємство"Бiльшовик" за ЄДРПОУ 14308569
Територія за КОАТУУ 8038900000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 28.99
Середня кількість працівників 431
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 03680, м.Київ,проспект Перемоги ,49/2.
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 78 122 132
 первісна вартість 1001 889 945 416
 накопичена амортизація 1002 811 823 -284
Незавершені капітальні інвестиції 1005 4148 3681 3653
Основні засоби: 1010 273420 271484 296801
 первісна вартість 1011 1340051 1343923 1330348
 знос 1012 1066631 1072439 -1033547
Інвестиційна нерухомість: 1015
 первісна вартість 1016
 знос 1017
Довгострокові біологічні активи: 1020
 первісна вартість 1021
 накопичена амортизація 1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Гудвіл при консолідації 1055
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 277646 275287 300586
II. Оборотні активи
Запаси 1100 38172 43463 25600
Виробничі запаси 1101 12160 13179 6330
Незавершене виробництво 1102 22146 25345 13863
Готова продукція 1103 3277 2230 4554
Товари 1104 589 2709 853
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 10657 9623 1069
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
 за виданими авансами

1130

80

391

3453
 з бюджетом 1135 1592 1454 46
 у тому числі з податку на прибуток 1136 70 56
 з нарахованих доходів 1140
 із внутрішніх розрахунків 1145 322
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 3247 6500 7626
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 908 937 312
Готівка 1166 29 6 1
Рахунки в банках 1167 879 931
Витрати майбутніх періодів 1170 35
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
у тому числі в:
 резервах довгострокових зобов’язань

1181 резервах збитків або резервах належних виплат 1182
 резервах незароблених премій 1183
 інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190 3496 3326 3054
Усього за розділом II 1195 58152 65694 41517
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 335798 340981 342103

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 11145 1145 11145
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405 271213 266941
Додатковий капітал 1410 12926 12926 466
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415 95 95
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -171973 -211444 249954
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( )
Інші резерви 1435
Неконтрольована частка 1490
Усього за розділом I 1495 123406 79663 261565
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515 791
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви, у тому числі: 1530
 резерв довгострокових зобов’язань 1531
 резерв збитків або резерв належних виплат 1532
 резерв незароблених премій 1533
 інші страхові резерви 1534
Інвестиційні контракти; 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595 791
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 980
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість:
 за довгостроковими зобов’язаннями
1610
 за товари, роботи, послуги 1615 85573 84995 6720
 за розрахунками з бюджетом 1620 81210 127577 38840
 у тому числі з податку на прибуток 1621 140 38
 за розрахунками зі страхування 1625 23867 26866 3162
 за розрахунками з оплати праці 1630 1522 1194 4447
 за одержаними авансами 1635 14757 13981 18497
 за розрахунками з учасниками 1640
 із внутрішніх розрахунків 1645 282
 за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665 1
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690 5463 5914 7609
Усього за розділом IІІ 1695 212392 260527 80538
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900 335798 340981 342103

Примітки Фiнансова звiтнiсть складена станом на 31.12.2017 р.
Керівник Р.Є.Бiлоскурський
Головний бухгалтер С.О.Кулик

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Науково-виробниче пiдприємство"Бiльшовик" за ЄДРПОУ 14308569
(найменування)

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 79815 53442
Чисті зароблені страхові премії 2010
Премії підписані, валова сума 2011
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 33237 23671
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070
Валовий:
 прибуток

2090

46578

29771
 збиток 2095
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120 3060 2283
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
Адміністративні витрати 2130 ( 69843 ) ( 65011 )
Витрати на збут 2150 ( 81 ) ( 511 )
Інші операційні витрати 2180 ( 8661 ) ( 12229 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( ) ( )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( ) ( )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток
2190
 збиток 2195 ( 28947 ) ( 45697 )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240 162 87
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( 6669 ) ( 6831 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( ) ( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290


 збиток 2295 ( 35454 ) ( 52441 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 51 148
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350


 збиток 2355 ( 35505 ) ( 52589 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -35505 -52589
Чистий прибуток (збиток), що належить:
 власникам материнської компанії

2470


 неконтрольованій частці 2475
Сукупний дохід, що належить:
 власникам материнської компанії

2480


неконтрольованій частці 2485

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 8190 5818
Витрати на оплату праці 2505 22036 23707
Відрахування на соціальні заходи 2510 4914 5041
Амортизація 2515 5820 5369
Інші операційні витрати 2520 70862 11966
Разом 2550 111822 51901

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 44579720 44579720
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 44579720 44579720
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.79644 -1.17966
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.79644 -1.17966
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Фiнансовий звiт складено на 31.12.2017 р.
Керівник Бiлоскурський Р.Є.
Головний бухгалтер Кулик С.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Науково-виробниче пiдприємство"Бiльшовик" за ЄДРПОУ 14308569
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

53483

47389
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010 307 349
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 380 903
Надходження від повернення авансів 3020 20
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 2
Надходження від операційної оренди 3040 318 530
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055
Інші надходження 3095 215 1568
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( 13880 ) ( 10303 )
Праці 3105 ( 18211 ) ( 18596 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 4936 ) ( 5931 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 13887 ) ( 12121 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 148 ) ( 283 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 8048 ) ( 6088 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 5691 ) ( 5750 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 1 ) ( 411 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 1612 ) ( 18 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 40 ) ( 15 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( ) ( )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( ) ( )
Інші витрачання 3190 ( 2127 ) ( 3179 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 29 167
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( ) ( )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( ) ( )
Інші платежі 3290 ( ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик 3305
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( ) ( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( ) ( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( ) ( )
Інші платежі 3390 ( ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 29 167
Залишок коштів на початок року 3405 908 741
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415 937 908

Примітки Звiт складено станом на 31.12.2017 р.
Керівник Р.Є.Бiлоскурський
Головний бухгалтер С.О.Кулик

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Науково-виробниче пiдприємство"Бiльшовик" за ЄДРПОУ 14308569
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
 амортизацію необоротних активів
3505 X X
 збільшення (зменшення) забезпечень 3510
 збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
 збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості:
 за товари, роботи, послуги

3561
 за розрахунками з бюджетом 3562
 за розрахунками зі страхування 3563
 за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
 фінансових інвестицій

3200


X


X
 необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
 відсотків

3215


X


X
 дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
 фінансових інвестицій

3255

X


X

( )
 необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300


X


X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X


X

Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Науково-виробниче пiдприємство"Бiльшовик" за ЄДРПОУ 14308569
(найменування)

Консолідований звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.


Стаття Код рядка Належить власникам материнської компанії Неконтрольована частка Разом
зареєстрований капітал капітал у дооцінках додатковий капітал резервний капітал нерозподілений прибуток (непокритий збиток) неоплачений капітал вилучений капітал всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Залишок на початок року 4000 11145 112261 123406 123406
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090 271213 12926 95 -284234
Скоригований залишок на початок року 4095 11145 271213 12926 95 -171973 123406 123406
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 -35505 -35505 -35505
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290 -4272 -3966 -8238 -8238
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295 -4272 -39471 -43743 -43743
Залишок на кінець року 4300 11145 266941 12926 95 -211444 79663 79663

Примітки Звiт складено станом на 31.12.2017 р.
Керівник Р.Є.Бiлоскурський
Головний бухгалтер С.О.Кулик

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток