Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор       Бiлоскурський Роман Євгенович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 04.12.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Акцiонерне товариство "Перший київський машинобудiвний завод"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
03057, м.Київ, проспект Перемоги ,49/2
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
14308569
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 456-71-41 (044) 456-71-41
6. Електронна поштова адреса
zvit@pkmz.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 11.12.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 10.12.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці pkmz.com.ua в мережі Інтернет 10.12.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
10.12.2018 припинено повноваження член Дирекцiї Лазаренко Микола Васильович 0
Зміст інформації:
Згiдно протокола наглядової ради №3/2018 вiд 10 грудня 2018 р. пунктом 2 порядку денного вирiшено :
" припинити з 30 серпня 2018 року повноваження члена Дирекцiї АТ "ПКМЗ" -Лазаренка Миколи Васильовича та розiрвати укладений з ним контракт вiд 20.03.2018 р.,згiдно з поданою ним заявою про звiльнення за власним бажанням".