Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний директор       Бiлоскурський Роман Євгенович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 25.10.2018
(дата)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2018 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Акцiонерне товариство "Перший київський машинобудiвний завод"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
14308569
4. Місцезнаходження
03057, м.Київ, проспект Перемоги ,49/2.
5. Міжміський код, телефон та факс
(044)456-71-41 ; (044)456-71-41 ;
6. Адреса електронної пошти
zvit@pkmz.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Проміжна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.10.2018
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці pkmz.com.ua власного веб-сайту 25.10.2018
(адреса сторінки) (дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
3. Інформація про посадових осіб емітента X
4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах
7. Інформація щодо корпоративного секретаря X
8. Інформація про вчинення значних правочинів
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість
10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
12. Інформація про конвертацію цінних паперів
13. Інформація про заміну управителя
14. Інформація про керуючого іпотекою
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
17. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва
25. Твердження щодо проміжної інформації
26. Примітки:
100 % акцiй належить державi . Облiгацiї та похiднi цiннi папери за звiтний перiод емiтентом не випускались. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiю основних видiв продукцiї та собiвартiсть реалiзованої продукцiї емiтентом не заповнюється згiдно Змiнам до Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв . АТ "Перший київський машинобудiвний завод" як емiтент не займається перелiченими у Змiнах видами дiяльностi . АТ"Перший київський машинобудiвний завод" склав фiнансову звiтнiсть за 1 квартал 2015 року вiдповiдно до мiжнародних стандартiв.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Акцiонерне товариство "Перший київський машинобудiвний завод"
2. Дата проведення державної реєстрації 27.12.1994
3. Територія (область) м. Київ
4. Статутний капітал (грн) 11144930
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 100
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
7. Середня кількість працівників (осіб) 366
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 28.99. Виробництво iнших машин i устаткування спецiального призначення, , 28.29. Виробництво iнших машин та устаткування загального призначення, 68.20. Надання в оренду й експлуатацiю власного нерухомого майна
9. Органи управління підприємства Вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв. 2.Наглядова рада. 3.Виконавчий орган Товариства - Правлiння. 4.Ревiзiйна комiсiя. 1. Вищим органом Товариства є Загальнi збори акцiонерiв. У перiод до проведення перших Загальних зборiв акцiонерiв функцiї Вищого органу з управлiння корпоративними правами держави у розмiрi 100% у статутному капiталi Товариства виконує Фонд державного майна України без скликання Загальних зборiв акцiонерiв шляхом прийняття вiдповiдних наказiв та розпоряджень. Вищий орган має право приймати рiшення з усiх питань дiяльностi Товариства, в тому числi й тих, що належать до компетенцiї Наглядової ради та Правлiння. 2. Наглядова рада є органом, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначених Статутом та зоконодавством, контролює i регулює дiяльнiсть Правлiння. Наглядова рада складається з 5 чол., якi обираються Вищим органом строком на 3 роки iз числа фiзичних осiб, що мають повну дiєздатнiсть. 3. Правлiння створюється з метою здiйснення керiвництва поточною дiяльнiстю Товариства, складається з 7 осiб i дiє на колегiальних засадах. Правлiння дiє вiд iменi Товариста у межах, встановлених Статутом товариства i Законами. Права та обов'язки членiв Правлiння визначаються Законами, Статутом Товариства. Голова правлiння - генеральний директор призначається Фондом державного майна України у порядку передбаченому Статутом Товариства. 4.Ревiзiйна комiсiя складається з 3-х чол., якi обираються Вищим органом Товариства строком на 3 - и роки iз числа фiзичних осiб, що мають повну дiєздатнiсть. Голова та члени Ревiзiйної комiсiї обираються Вищим органом Товариства з числа фiзичних осiб, що мають повну дiєздатнiсть.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті АТ "Сбербанк"
2) МФО банку 320627
3) поточний рахунок 26005033012793
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада Генеральний директор
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бiлоскурський Роман Євгенович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1972
5. Освіта Вища .Харкiвський полiтехнiчний унiверситет
6. Стаж роботи (років) 27
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ДП "Укрспирт", керiвник (2011-2014р.р), ПАТ "НВП "Бiльшовик" - перший заступник голови правлiння - виконавчого директора (2014 -2015 р.р.), ПАТ "НВП"Бiльшовик - голова правлiння - генеральний директор (2015 - 2017 р.р.). генеральний директор ПАТ "НВП"Бiльшовик (2017 -10.05.2018 р.)- Генеральний директор АТ"Перший київський машинобудiвний завод" з 10.05.2018 р.- надiлений повноваженнями та обовя`зками згiдно Статуту товариства , внутрiшних положень та нормативних актiв пiдприємства.
8. Опис Протоколом № 2-2017 НР засiдання наглядової ради ПАТ "НВП"Бiльшовик" в м.Києвi вiд 06.03.2017 р. обрано дирекцiю ПАТ "НВП"Бiльшовик" -генеральний директор -Бiлоскурський Роман Євгенович . Винагорода не ваиплачувалась в т.числi в натуральнiй формi, непогашеної судимостi не має. Загальний робочий стаж 27 рокiв.
1. Посада перший заступник генерального директора
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Коваленко Iгор Борисович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1965
5. Освіта Вища.
6. Стаж роботи (років) 21
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Стиль-Нова", директор (2011 -2014 р.р.); ПАТ "НВП "Бiльшовик" , директор з економiки та фiнансiв, заступник генерального директора з питань комерцiйної дiяльностi, перший заступник генерального директора (2014 -10.05.2018 р.р.). Перший заступник генерального директора з 10.05.2018 р.- АТ"Перший київський машинобудiвний завод".
8. Опис ПАТ"НВП"Бiльшовик обрано-членом дирекцiї згiдно вимог ст.52 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту ПАТ. Винагорода в тому числi в натуральнiй формi не виплачувалась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 21 рiк.
1. Посада директор технiчний
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шедов Михайло Михайлович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1951
5. Освіта Вища.
6. Стаж роботи (років) 50
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "НВП "Бiльшовик" - директор технiчний (2009 - 10.05.2018 р.р.). Директор технiчний з 10.05.2018 р. - АТ"Перший київський машинобудiвний завод".
8. Опис Наказом ФДМУкраїни №276 вiд 03.03.2015 р. -Член правлiння. Протокол №2-2017 НР вiд 06.03.2017 р. засiдання наглядової ради ПАТ"НВП"Бiльшовик обрано-членом дирекцiї згiдно вимог ст.52 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту ПАТ. Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 50 рокiв.
1. Посада головний iнженер
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лазаренко Микола Васильович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1960
5. Освіта Вища.
6. Стаж роботи (років) 34
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав .ПАТ "НВП "Бiльшовик" - головний iнженер (2014 - 10.05.2018 р.р.) Головний iнженер з 10.05.2018 р. - АТ"Перший київський машинобудiвний завод".
8. Опис Наказом ФДМУкраїни № 276 вiд 03.03.2015 р. призначено -Член правлiння. Протокол №2-2017 НР вiд 06.03.2017 р. засiдання наглядової ради ПАТ"НВП"Бiльшовик обрано-членом дирекцiї згiдно вимог ст.52 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту ПАТ. Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада директор з питань виробництва
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Iванушко Микола Васильович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1978
5. Освіта Вища.
6. Стаж роботи (років) 21
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "Промхiммаш" - директор (2012- 2014р.р.), ДП "Жашкiвмаш" - директор (2014 -2015 р.р.), ПАТ "НВП "Бiльшовик" - директор з питань виробництва (2015 -10.05. 2018 р.р.). Директор з питань виробництва з 10.05. 2018 р. - АТ"Перший київський машинобудiвний завод".
8. Опис Вiдповiдно до наказу ФДМУкраїни №276 вiд 03.03.2015 -Член правлiння ПАТ "НВП "Бiльшовик". Протокол №2-2017 НР вiд 06.03.2017 р. засiдання наглядової ради ПАТ"НВП"Бiльшовик обрано-членом дирекцiї згiдно вимог ст.52 Закону України "Про акцiонернi товариства" та Статуту ПАТ. Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Загальний стаж роботи 21 р.
1. Посада директор з розвитку
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Малов Вадим Олександрович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1984
5. Освіта Вища.
6. Стаж роботи (років) 10
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ФО-пiдприємець(2007-2014 р.);АТ"Акромаш-Авiацiйна безпека "(2014-2015 р.р.) ПАТ"НВП"Бiльшовик" заст.директора з питань економiки та фiнансiв ,директор з розвитку (2017 р.-10.05.2018 р.) з 10.05.2018 р. Директор з розвитку -АТ "Перший київський машинобудiвний завод".
8. Опис Член правлiння надiлений повноваженнями обовязками згiдно Статуту товариства,внутрiшнiх положень та нормативних актiв ПАТ.Протоколом №2-2017 НР засiдання наглядової ради ПАТ"НВП"Бiльшовик вiд 06.03.2017 р. обрано членом дирекцiї ,згiдно вимог ст.52 Закону України "Про акцiонернi товариства". Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має.
1. Посада ФДМУкраїни, директор Департаменту планування i монiторiнгу фiнанс.-господ. дiяльн.та з питань банкр.
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Денисенко Вiталiй Миколайович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1980
5. Освіта Вища
6. Стаж роботи (років) 15
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ФДМУкраїни, Директор Департаменту планування i монiторiнгу фiнансово-господарської дiяльностi та з питань банкрутства, вiдповiдно до наказу №624 вiд 10.05.2018 р.призначено членом(головою) наглядової ради по АТ "Перший київський машинобудiвний завод".
8. Опис Надiлений повноваженнями вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про управлiння обєктами державної власностi" ст.73 Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту ПАТ "НВП "Бiльшовик" затвердженого наказом ФДМУкраїни . Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має.
1. Посада ФДМУкраїни ,заступник начальника вiддiлу
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Холоднова Iрина Петрiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1973
5. Освіта Вища
6. Стаж роботи (років) 27
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Заступник начальника вiддiлу корпоративного управлiння Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави , Холоднова Iрина Петрiвна . Протоколом засiдання наглядової ради № 8-2018 НР вiд 16.01.2018 р. обрано членом наглядової ради АТ "ПКМЗ". З 2016 р. по теперiшнiй час заступник начальника вiддiлу Фонду державного майна України.
8. Опис Надiлена повноваженнями вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про управлiння обєктами державної власностi" ст.73 Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту ПАТ "НВП "Бiльшовик" затвердженого наказом ФДМУ. Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має.
1. Посада ФДМУкраїни,Головний спецiалiст
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Андрiєнко Полiна Григорiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1971
5. Освіта Вища
6. Стаж роботи (років) 29
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Головний спецiалiст ФДМУкраїни вiддiлу забезпечення дiяльностi органiв управлiння господарських товариств Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави , Андрiєнко Полiна Григорiвна, Протоколом засiдання наглядової ради № 8-2018 НР вiд 16.01.2018 р. обрана членом наглядової ради АТ "ПКМЗ".
8. Опис Надiлена повноваженнями вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про управлiння обєктами державної власностi" ст.73 Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту ПАТ "НВП "Бiльшовик" затвердженого наказом ФДМУ . Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має.
1. Посада ФДМУкраїни ,головний спецiалiст вiддiлу забезпечення дiяльностi
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Корнiєнко Алла Григорiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1961
5. Освіта Вища
6. Стаж роботи (років) 31
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Головний спецiалiст ФДМУкраїни вiддiлу забезпечення дiяльностi органiв управлiння господарських товариств Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави - Корнiєнко Ала Григорiвна, Протоколом засiдання наглядової ради №8-2018 НР вiд 16.01.2018 р. обрано членом наглядової ради по АТ "ПКМЗ". Мiсце роботи – Фонд державного майна України. З 2012 року по сьогоднiшнiй час головний спецiалiст Фонду державного майна України.
8. Опис Надiлена повноваженнями вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про управлiння обєктами державної власностi" ст.73 Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту ПАТ "НВП "Бiльшовик" затвердженого наказом ФДМУ . Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має.
1. Посада ФДМУкраїни ,головний спецiалiст вiддiлу корпоративного управлiння
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шмiгач Ольга Миколаївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1994
5. Освіта Вища
6. Стаж роботи (років) 1
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Шмiгач Ольга Миколаївна -головний спецiалiст вiддiлу корпоративного управлiння Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави ФДМУкраїни -призначена наказом № 624 вiд 10.05.2018 року членом наглядової ради.
8. Опис Надiлена повноваженнями вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про управлiння обєктами державної власностi" ст.73 Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту АТ "ПКМЗ" затвердженого наказом ФДМУ . Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має.
1. Посада ФДМУкраїни,заст.нач.вiд.фiнансово-економ.монiторiнгу
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гошовська Наталiя Георгiївна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1960
5. Освіта Вища
6. Стаж роботи (років) 35
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ФДМУкраїни заступник начальника вiддiлу фiнансово-економiчного монiторiнгу Управлiння фiнансового планування та фiнансово-економiчного монiторiнгу господарської дiяльностi Департаменту планування i монiторiнгу фiнансово-господарської дiяльностi та з питань банкрутства.Обрана членом ревiзiйної комiсiї АТ"Перший київський машинобудiвний завод" наказом ФДМУкраїни №624 вiд 10.05.2018 р.
8. Опис Надiлена повноваженнями вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про управлiння обєктами державної власностi" ст.73 Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту АТ "ПКМЗ" затвердженого наказом ФДМУ. Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має.
1. Посада ФДМУкраїни нач. вiд. фiнансово-економiчного монiт. Управлiння фiнансового планування та фiн.монiт
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Резнiченко Алла Володимирiвна
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1971
5. Освіта Вища
6. Стаж роботи (років) 21
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Уповноважити на представництво iнтересiв ФДМУкраїни у складi ревiзiйної комiсiї акцiонерного товариства "Перший київський машинобудiвний завод " Резнiченко Аллу Володимирiвну-начальника вiддiлу фiнансово-економiчного монiторiнгу Управлiння фiнансового планування та фiнансово-екеномiчного монiторiнгу господарської дiяльностi Департаменту планування i монiторiнгу фiнансово-господарської дiяльностi та з питань банкрутства ФДМУкраїни- згiдно наказу ФДМУкраїни №1086 вiд 20.08.2018 р.
8. Опис Надiлена повноваженнями вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про управлiння обєктами державної власностi" ст.73 Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту АТ "ПКМЗ" затвердженого наказом ФДМУ. Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має.
1. Посада Головний державний фiнансовий iнспектор
2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Рапопорт Iгор Борисович
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Рік народження 1961
5. Освіта Вища
6. Стаж роботи (років) 33
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Рапопорт Iгор Борисович -головний державний фiнансовий iнспектор сектору iнспектування у галузi промисловостi ,енергетики ,транспорту та фiнансових послуг вiддiлу контролю у галузi промисловостi,енергетики ,транспорту та фiнансових послуг Пiвнiчного офiсу Державної аудиторської служби.
8. Опис Надiлен повноваженнями вiдповiдно до статтi 11 Закону України "Про управлiння обєктами державної власностi" ст.73 Закону України "Про акцiонернi товариства", Статуту ПАТ "НВП "Бiльшовик" затвердженого наказом ФДМУ . Винагорода не виплачувалась в тому числi в натуральнiй формi. Непогашеної судимостi за кориснi та посадовi злочини не має.

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
28.10.2010 977/1/10 Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 14308569 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 44579720 11144930 100
Опис 100% акцiй належить державi. Акцiонерами є держава в особi Фонду державного майна України. Торгiвля цiнними паперами за звiтний перiод не здiйснювалась. Факту лiстингу/делiстингу цiнними паперами на фондових бiржах не було.

ІХ. Інформація щодо корпоративного секретаря

(для акціонерних товариств)

Дата введення посади корпоративного секретаря Дата призначення особи на посаду корпоративного секретаря Прізвище, ім’я по батькові особи, призначеної на посаду корпоративного секретаря Контактні дані: телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря
1 2 3 4
04.05.2011 15.05.2017 Єфiменко Нiна Миколаївна (044)456-71-41, , zvit@pkmz.com.ua
Опис Протоколом №4-2017 НР року засiданняv наглядової ради вiд 15.05.2017 року обрано корпоративного секретаря Єфiменко Нiну Миколаївну на пiдприємствi ПАТ "НВП "Бiльшовик" перейменовано на АТ"Перший київський машинобудiвний завод" 11.05.2018 р. наказом ФДМУкраїни №624 .Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 10 | 01
Підприємство Акцiонерне товариство "Перший київський машинобудiвний завод" за ЄДРПОУ 14308569
Територія за КОАТУУ
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Середня кількість працівників 366
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 03057 ,М.Київ ,проспект Перемоги 49/2.
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2018 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000
первісна вартість 1001
накопичена амортизація 1002
Незавершені капітальні інвестиції 1005
Основні засоби: 1010 296801
первісна вартість 1011
знос 1012
Інвестиційна нерухомість: 1015
первісна вартість 1016
знос 1017
Довгострокові біологічні активи: 1020
первісна вартість 1021
накопичена амортизація 1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095
II. Оборотні активи
Запаси 1100
Виробничі запаси 1101
Незавершене виробництво 1102
Готова продукція 1103
Товари 1104
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 1069
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130з бюджетом 1135
у тому числі з податку на прибуток 1136
з нарахованих доходів 1140
із внутрішніх розрахунків 1145
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165
Готівка 1166
Рахунки в банках 1167
Витрати майбутніх періодів 1170
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181резервах збитків або резервах належних виплат 1182
резервах незароблених премій 1183
інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190
Усього за розділом II 1195
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( )
Інші резерви 1435
Усього за розділом I 1495
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви, у тому числі: 1530
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534
Інвестиційні контракти; 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610
за товари, роботи, послуги 1615
за розрахунками з бюджетом 1620
за у тому числі з податку на прибуток 1621
за розрахунками зі страхування 1625
за розрахунками з оплати праці 1630
за одержаними авансами 1635
за розрахунками з учасниками 1640
із внутрішніх розрахунків 1645
за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690 7609
Усього за розділом IІІ 1695 80538
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900 342103

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 10 | 01
Підприємство Акцiонерне товариство "Перший київський машинобудiвний завод" за ЄДРПОУ 14308569
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2018 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000
Чисті зароблені страхові премії 2010
Премії підписані, валова сума 2011
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( ) ( )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( ) ( )
Валовий:
 прибуток

2090


 збиток 2095 ( ) ( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
Адміністративні витрати 2130 ( ) ( )
Витрати на збут 2150 ( ) ( )
Інші операційні витрати 2180 ( ) ( )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( ) ( )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( ) ( )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190


 збиток 2195 ( ) ( )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220
Інші доходи 2240
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( ) ( )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( ) ( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290


 збиток 2295 ( ) ( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350


 збиток 2355 ( ) ( )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500
Витрати на оплату праці 2505
Відрахування на соціальні заходи 2510
Амортизація 2515
Інші операційні витрати 2520
Разом 2550

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615
Дивіденди на одну просту акцію 2650

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 10 | 01
Підприємство Акцiонерне товариство "Перший київський машинобудiвний завод" за ЄДРПОУ 14308569
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал 2018 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000


Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015
Надходження від повернення авансів 3020
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди 3040
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055
Інші надходження 3095
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( )

( )
Праці 3105 ( ) ( )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( ) ( )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( ) ( )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( ) ( )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( ) ( )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( ) ( )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( ) ( )
Інші витрачання 3190 ( ) ( )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( ) ( )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( ) ( )
Інші платежі 3290 ( ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик 3305
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( ) ( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( ) ( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( ) ( )
Інші платежі 3390 ( ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 10 | 01
Підприємство Акцiонерне товариство "Перший київський машинобудiвний завод" за ЄДРПОУ 14308569
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 3 квартал 2018 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 X X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 X X
необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 X X
дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X X ( )
необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 X X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X X
Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 10 | 01
Підприємство Акцiонерне товариство "Перший київський машинобудiвний завод" за ЄДРПОУ 14308569
(найменування)

Звіт про власний капітал
за 3 квартал 2018 р.


Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295
Залишок на кінець року 4300

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 10 | 01
Підприємство Акцiонерне товариство "Перший київський машинобудiвний завод" за ЄДРПОУ 14308569
Територія за КОАТУУ 8038900000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності за КВЕД 28.99
Середня кількість працівників 366
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса 03057 ,м.Київ ,проспект Перемоги 49/2 .
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.09.2018 р.


Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 122 219 132
 первісна вартість 1001 945 1053 416
 накопичена амортизація 1002 823 834 -284
Незавершені капітальні інвестиції 1005 3681 3591 3653
Основні засоби: 1010 271484 270763 296801
 первісна вартість 1011 1343923 1347368 1330348
 знос 1012 1072439 1076605 -1033547
Інвестиційна нерухомість: 1015
 первісна вартість 1016
 знос 1017
Довгострокові біологічні активи: 1020
 первісна вартість 1021
 накопичена амортизація 1022
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040
Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Гудвіл при консолідації 1055
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065
Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом I 1095 275287 274573 300586
II. Оборотні активи
Запаси 1100 43463 43902 25600
Виробничі запаси 1101 13179 14826 6330
Незавершене виробництво 1102 25345 20858 13863
Готова продукція 1103 2230 4714 4554
Товари 1104 2709 3504 853
Поточні біологічні активи 1110
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 9623 17876 1069
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
 за виданими авансами

1130

391

373

3453
 з бюджетом 1135 1454 2127 46
 у тому числі з податку на прибуток 1136 56 78
 з нарахованих доходів 1140
 із внутрішніх розрахунків 1145 322
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 6500 13477 7626
Поточні фінансові інвестиції 1160
Гроші та їх еквіваленти 1165 937 1350 312
Готівка 1166 6 1
Рахунки в банках 1167 931 1350
Витрати майбутніх періодів 1170 35
Частка перестраховика у страхових резервах 1180
у тому числі в:
 резервах довгострокових зобов’язань

1181 резервах збитків або резервах належних виплат 1182
 резервах незароблених премій 1183
 інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190 3326 1418 3054
Усього за розділом II 1195 65694 80523 41517
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200
Баланс 1300 340981 355096 342103

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 11145 11145 11145
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405 266941 261226
Додатковий капітал 1410 12926 12926 466
Емісійний дохід 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415 95 95
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -211444 -240599 249954
Неоплачений капітал 1425 ( ) ( ) ( )
Вилучений капітал 1430 ( ) ( ) ( )
Інші резерви 1435
Неконтрольована частка 1490
Усього за розділом I 1495 79663 44793 261565
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500
Пенсійні зобов’язання 1505
Довгострокові кредити банків 1510
Інші довгострокові зобов’язання 1515 791 657 657
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви, у тому числі: 1530
 резерв довгострокових зобов’язань 1531
 резерв збитків або резерв належних виплат 1532
 резерв незароблених премій 1533
 інші страхові резерви 1534
Інвестиційні контракти; 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595 791 657
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 980
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість:
 за довгостроковими зобов’язаннями
1610
 за товари, роботи, послуги 1615 84995 90960 6720
 за розрахунками з бюджетом 1620 127577 162384 38840
 у тому числі з податку на прибуток 1621 38
 за розрахунками зі страхування 1625 26866 29504 3162
 за розрахунками з оплати праці 1630 1194 1952 4447
 за одержаними авансами 1635 13981 13928 18497
 за розрахунками з учасниками 1640
 із внутрішніх розрахунків 1645 282
 за страховою діяльністю 1650
Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665 1
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690 5914 10918 7609
Усього за розділом IІІ 1695 260527 309646 80538
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800
Баланс 1900 340981 355096 342103

Примітки Консолiдований баланс (звiт про фiнансовий стан) станом на 30.09.2018 р.
Керівник Бiлоскурський Р.Є.
Головний бухгалтер Кулик С.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 10 | 01
Підприємство Акцiонерне товариство "Перший київський машинобудiвний завод" за ЄДРПОУ 14308569
(найменування)

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 3 квартал 2018 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 73721 60441
Чисті зароблені страхові премії 2010
Премії підписані, валова сума 2011
Премії, передані у перестрахування 2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 -36739 -25572
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070
Валовий:
 прибуток

2090

36982

34869
 збиток 2095
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112
Інші операційні доходи 2120 9554 1452
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122
Адміністративні витрати 2130 ( 52423 ) ( 51325 )
Витрати на збут 2150 ( 173 ) ( 52 )
Інші операційні витрати 2180 ( 9371 ) ( 5865 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( ) ( )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( ) ( )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток
2190
 збиток 2195 ( 15431 ) ( 20921 )
Дохід від участі в капіталі 2200
Інші фінансові доходи 2220 4 0
Інші доходи 2240 67 141
Дохід від благодійної допомоги 2241
Фінансові витрати 2250 ( 4263 ) ( 6621 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )
Інші витрати 2270 ( 179 ) ( )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290


 збиток 2295 ( 19802 ) ( 27401 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -2 -5
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350


 збиток 2355 ( 19804 ) ( 27406 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405
Накопичені курсові різниці 2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415
Інший сукупний дохід 2445
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -19804 -27406
Чистий прибуток (збиток), що належить:
 власникам материнської компанії

2470


 неконтрольованій частці 2475
Сукупний дохід, що належить:
 власникам материнської компанії

2480


неконтрольованій частці 2485

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 5731 4582
Витрати на оплату праці 2505 17748 16335
Відрахування на соціальні заходи 2510 3833 5970
Амортизація 2515 6120 7653
Інші операційні витрати 2520 13249 6711
Разом 2550 46681 41251

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 44579720 44579720
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 44579720 44579720
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.44424 -0.61476
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.44424 -0.61476
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Консолiдований звiт складено станом на 30.09.2018 р.
Керівник Бiлоскурський Р.Є.
Головний бухгалтер Кулик С.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 10 | 01
Підприємство Акцiонерне товариство "Перший київський машинобудiвний завод" за ЄДРПОУ 14308569
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 3 квартал 2018 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

45780

53483
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010 338 307
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 6051 380
Надходження від повернення авансів 3020 1 20
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035
Надходження від операційної оренди 3040
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055
Інші надходження 3095 356 533
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( 15781 ) ( 13880 )
Праці 3105 ( 14026 ) ( 18211 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 3775 ) ( 4936 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 11282 ) ( 13887 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 46 ) ( 148 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 6761 ) ( 8048 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 4474 ) ( 5691 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 5467 ) ( 1 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( 309 ) ( 1612 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( 40 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( ) ( )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 126 ) ( )
Інші витрачання 3190 ( 1347 ) ( 2127 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 413 29
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів 3205
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235
Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( ) ( )
необоротних активів 3260 ( ) ( )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( ) ( )
Інші платежі 3290 ( ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик 3305
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310
Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( ) ( )
Погашення позик 3350
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( ) ( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( ) ( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( ) ( )
Інші платежі 3390 ( ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 413 29
Залишок коштів на початок року 3405 937 908
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415 1350 937

Примітки Консолiдований звiт про рух грошових коштiв станом на 30.09.2018 р.
Керівник Бiлоскурський Р.Є.
Головний бухгалтер Кулик С.О.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 10 | 01
Підприємство Акцiонерне товариство "Перший київський машинобудiвний завод" за ЄДРПОУ 14308569
(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 3 квартал 2018 р.


Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500
Коригування на:
 амортизацію необоротних активів
3505 X X
 збільшення (зменшення) забезпечень 3510
 збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515
 збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526
Фінансові витрати 3540 X X
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550
Збільшення (зменшення) запасів 3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560
Грошові кошти від операційної діяльності 3570
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості:
 за товари, роботи, послуги

3561
 за розрахунками з бюджетом 3562
 за розрахунками зі страхування 3563
 за розрахунками з оплати праці 3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567
Сплачений податок на прибуток 3580 X X
Сплачені відсотки 3585 X X
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
 фінансових інвестицій

3200


X


X
 необоротних активів 3205 X X
Надходження від отриманих:
 відсотків

3215


X


X
 дивідендів 3220 X X
Надходження від деривативів 3225 X X
Надходження від погашення позик 3230 X X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 X X
Інші надходження 3250 X X
Витрачання на придбання:
 фінансових інвестицій

3255

X


X

( )
 необоротних активів 3260 X X
Виплати за деривативами 3270 X X
Витрачання на надання позик 3275 X X
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X X
Інші платежі 3290 X X
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300


X


X
Отримання позик 3305 X X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 X X
Інші надходження 3340 X X
Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X


X

Погашення позик 3350 X X
Сплату дивідендів 3355 X X
Витрачання на сплату відсотків 3360 X X
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X X
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X X
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X X
Інші платежі 3390 X X
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405 X X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року 3415

Примітки
Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 10 | 01
Підприємство Акцiонерне товариство "Перший київський машинобудiвний завод" за ЄДРПОУ 14308569
(найменування)

Консолідований звіт про власний капітал
за 3 квартал 2018 р.


Стаття Код рядка Належить власникам материнської компанії Неконтрольована частка Разом
зареєстрований капітал капітал у дооцінках додатковий капітал резервний капітал нерозподілений прибуток (непокритий збиток) неоплачений капітал вилучений капітал всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Залишок на початок року 4000 11145 266941 12926 95 -211444 79663 79663
Коригування:
Зміна облікової політики
4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095 11145 266941 12926 95 -211444 79663 79663
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 -19804 -19804 -19804
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114
Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної вартості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290 -5715 -9351 -15066 -15066
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291
Разом змін у капіталі 4295 -5715 -29155 -34870 -34870
Залишок на кінець року 4300 11145 261226 12926 95 -240599 44793 44793

Примітки Консолiдований звiт про власний капiтал станом на 30.09.2018 р.
Керівник Бiлоскурський Р.Є.
Головний бухгалтер Кулик С.О.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток